Varsel om generalforsamling

Det vises til burettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Puddefjorden Borettslags ordinære generalforsamling for 2016 blir avholdt tirsdag 23. mai. Endelig innkalling med dagsorden og sakspapirer vil bli utsendt minimum 8 dager før møtet.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 30. april 2017. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen er det ønskelig at

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sendes til Puddefjorden Borettslag, Wolffsgate 18, 5006  Bergen, eller på e-post til styret@puddefjorden.no.

OBS!  For å få til en smidig og grei avvikling av generalforsamlingen, vil vi gjerne vite omtrent hvor mange deltakere vi kan vente. På den måten kan vi sørge for at salen på forhånd er satt opp med et passende antall stoler etc. Vi spør derfor pent om de som har tenkt å komme, kan sende en e-post til styreleder@puddefjorden.no innen 30. april med opplysning om leilighetsnumer og hvor mange personer en antar vil møte for leiligheten. Det er ikke snakk om bindende påmelding – alle andelshavere er selvfølgelig velkomne, selv uten forhåndsvarsel.